Պոլսոյ Կէտիկփաշա թաղը. պատմական եւ պատուական բնակավայր մը

ՊԱՏՈՒԱԿԱՆ ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՆ Կէտիկփաշա թաղը պատմական ե՛ւ պատուական բնակավայր մը եղած է իր բնակիչներով, եկեղեցիով, դպրաց դասով եւ դպրոցով։ Ան պատմական է, քանի որ հոն կազմուած են բազմաթիւ ընտանիքներ, որոնք հասցուցած են սերունդներ՝ որոնք արդիւնալի ծառայութիւններ մատուցած են համայնքային-հասարակական, կրթական, եկեղեցական եւ առ հասարակ մշակութային կեանքին մէջ։ Արդարեւ, Կէտիկփաշա իր բնակիչներուն այս գործունէութեամբ արդարացիօրէն արժանացած է…

««Բագին»ի Կրակը Չի Կրնար Մարիլ, Որովհետեւ Գրականութիւնը Ժողովուրդի Մը Ինքնացման Գերագոյն Արտայայտութիւնն Է»

««Բագին»ի Կրակը Չի Կրնար Մարիլ, Որովհետեւ Գրականութիւնը Ժողովուրդի Մը Ինքնացման Գերագոյն Արտայայտութիւնն Է» «ԲԱԳԻՆ»Ի 60ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ «ԲԱԳԻՆ»Ի ԽՄԲԱԳԻՐ ՍՈՆԻԱ ՔԻԼԷՃԵԱՆ ԱՃԷՄԵԱՆԻ ՀԵՏ «Բագին» գրական գեղարուեստական հանդէսին առաջին թիւը լոյս տեսած է Յունուար 1962ին` այդ օրերու ՀՅԴ Բիւրոյի նախաձեռնութեամբ: Իսկ մօտաւորապէս երեսուն տարի առաջ ՀՅԴ Բիւրոյի կողմէ «Բագին»ի խնամքը փոխանցուած է Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան: «Բագին»…

Ճանչնանք մեր բառերը (5)

Ճանչնանք մեր բառերը (5) 1. Խաչ եւ խաչերկաթ Ինծի հա­մար մնա­յուն հե­տաքրքրու­թեան առար­կայ եղած է այն հար­ցը, թէ մեր այնքան մե­ծաթիւ փո­խառու­թիւննե­րուն դի­մաց1՝ թրքե­րէնը իր կար­գին որե­ւէ փո­խառու­թիւն կա­տարա՞ծ է հա­յերէ­նէն: Վեր­ջին հա­շուով մենք բա­ւական պատ­կա­ռելի թիւ մը ու­նե­ցած ենք Թուրքիոյ մէջ՝ Արեւմտեան Հա­յաս­տա­նէն մին­չեւ Պո­լիս, ըսենք՝ ամ­բողջ բնակ­չութեան մօ­տաւո­րապէս մէկ հին­գե­րոր­դը, իսկ Պո­լիս մայ­րա­քաղա­քի բնակ­չութեան մէկ…

Ուսուցչաց Հիմնարկէն Ամանորեայ հրատարակութիւններ

Ուսուցչաց Հիմնարկէն Ամանորեայ հրատարակութիւններ Հոգ չէ թէ բա­­զում գի­­տելիք­­ներ ամ­­բա­­­րուած ըլ­­լան փոք­­րա­­­ծաւալ բջջա­­յին հե­­ռախօ­­սի մը կամ նոյ­­նիսկ ար­­դիաշունչ ժա­­մացոյ­­ցի մը մէջ՝ նոյնն է կարգ մը բա­­ներ միշտ կը պա­­հեն իրենց ան­­զուգա­­կանու­­թիւնը։ Այդ տե­­սակնե­­րէն է Թրքա­­հայ Ու­­սուցչաց Հիմ­­նարկի սե­­ղանի օրա­­ցոյ­­ցը, որ եր­­կար տա­­րինե­­րէ ի վեր իր յայտնու­­թիւնով ու­­րա­­­խու­­թիւն կը պատ­­ճա­­­ռէ։ Ահա այս տա­­րի ալ մեր ձեռ­­քին…