Գամիշլիի մէջ նորակառոյց եկեղեցւոյ շինարարական աշխատանքներ եւ վերանորոգուած «Կիւլպէնկեան» սրահի բացում

Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդը Մօտէն Հետեւեցաւ Գամիշլիի Նորակառոյց Եկեղեցւոյ Շինարարական Աշխատանքներուն Բերիոյ Հայոց Թեմի Բարեջան Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մակար Սրբ. Եպս. Աշգարեան, Կիրակի, 17 Դեկտեմբեր 2023-ին, մօտէն հետեւեցաւ Գամիշլիի նորակառոյց եկեղեցւոյ շինարարական աշխատանքներուն։ Սրբազան Հայրը այցելեց եկեղեցի, ընկերակցութեամբ՝ Ճեզիրէի Առաջնորդական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Լեւոն Վրդ. Եղիայեանի, Հոգշ. Տ. Արմէն Աբղ. Գալաճեանի, Արժ. Տ. Պսակ Քհնյ.…

Ճանչնանք մեր բառերը (6)

Ճանչնանք Մեր Բառերը (6) Հարցում Եւ…Բազում Պահ մը փորձեցէք ընել պատահական գուշակութիւն մը եւ ըսել, թէ բառ մը քանի՞ ածանցում ու բարդութիւն կրնայ ունենալ հայերէնի մէջ` տա՞սը, քսա՞ն, երեսո՞ւն… Բազում արմատը հայերէնի մէջ տուած է  572 (սխալ չէք կարդար՝ հինգ հարիւր եօթանասուներկու)  ածանցաւոր եւ բարդ բառեր՝ բոլորն ալ իրենց օրին ու ժամանակին կիրարկուած եւ բոլորն…

Արեւմտահայ Գրագէտներ նորատիպ օրացոյցի մը 12 էջերը

Արեւմտահայ Գրագէտներ նորատիպ օրացոյցի մը 12 էջերը   Գրասե­­ղանիս վրայ կայ նոր լոյս տե­­սած գե­­ղատիպ օրա­­ցոյց մը. «Արեւմտա­­հայ Գրա­­գէտ­­ներ. 2024-ի օրա­­ցոյց՝ դի­­ման­­կարնե­­րով եւ գրե­­լու մա­­սին խո­­հերով»: Այսպէս է խո­­րագ­­րո­­­ւած ան: Առա­­ջին հա­­յեաց­­քով անոր 12 փայ­­լուն էջե­­րը զիս փո­­խադ­­րե­­­ցին Պո­­լիս, երեք-չորս տաս­­նա­­­մեակ մը ետ, երբ քա­­ղաքս ալ ու­­նէր հայ­­կա­­­կան նիւ­­թե­­­րով օրա­­ցոյ­­ցեր հրա­­տարա­­կելու գե­­ղեցիկ աւան­­դոյթը: Այժմ պոլ­­սա­­­հայե­­րը կը բա­­ւարա­­րուին…

Դիմառնութիւն. Հայկական Գրականութեան Մարդկային Երեսը

Դիմառնութիւն. Հայկական Գրականութեան Մարդկային Երեսը Դուք տեսա՞ծ էք մայրացած քաղաք կամ վշտահար գետ: Հաւանաբար, այդ երեւոյթը չէ պատահած ձեզի, բայց հայ գրողներ տեսած են այդ պատկերները եւ գրական գործի վերածած: Դիմառնութիւն կամ մարդկայնացում կոչուած արուեստն է անիկա, որ լեզու եւ ականջ կու տայ անշունչին: Հայկական գրականութիւնը հարուստ է դիմառնութեան քնքոյշ նմոյշներով: Այսօր կը փափաքիմ ձեզի…

Պոլսոյ Կէտիկփաշա թաղը. պատմական եւ պատուական բնակավայր մը

ՊԱՏՈՒԱԿԱՆ ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՆ Կէտիկփաշա թաղը պատմական ե՛ւ պատուական բնակավայր մը եղած է իր բնակիչներով, եկեղեցիով, դպրաց դասով եւ դպրոցով։ Ան պատմական է, քանի որ հոն կազմուած են բազմաթիւ ընտանիքներ, որոնք հասցուցած են սերունդներ՝ որոնք արդիւնալի ծառայութիւններ մատուցած են համայնքային-հասարակական, կրթական, եկեղեցական եւ առ հասարակ մշակութային կեանքին մէջ։ Արդարեւ, Կէտիկփաշա իր բնակիչներուն այս գործունէութեամբ արդարացիօրէն արժանացած է…

««Բագին»ի Կրակը Չի Կրնար Մարիլ, Որովհետեւ Գրականութիւնը Ժողովուրդի Մը Ինքնացման Գերագոյն Արտայայտութիւնն Է»

««Բագին»ի Կրակը Չի Կրնար Մարիլ, Որովհետեւ Գրականութիւնը Ժողովուրդի Մը Ինքնացման Գերագոյն Արտայայտութիւնն Է» «ԲԱԳԻՆ»Ի 60ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ «ԲԱԳԻՆ»Ի ԽՄԲԱԳԻՐ ՍՈՆԻԱ ՔԻԼԷՃԵԱՆ ԱՃԷՄԵԱՆԻ ՀԵՏ «Բագին» գրական գեղարուեստական հանդէսին առաջին թիւը լոյս տեսած է Յունուար 1962ին` այդ օրերու ՀՅԴ Բիւրոյի նախաձեռնութեամբ: Իսկ մօտաւորապէս երեսուն տարի առաջ ՀՅԴ Բիւրոյի կողմէ «Բագին»ի խնամքը փոխանցուած է Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան: «Բագին»…

Ճանչնանք մեր բառերը (5)

Ճանչնանք մեր բառերը (5) 1. Խաչ եւ խաչերկաթ Ինծի հա­մար մնա­յուն հե­տաքրքրու­թեան առար­կայ եղած է այն հար­ցը, թէ մեր այնքան մե­ծաթիւ փո­խառու­թիւննե­րուն դի­մաց1՝ թրքե­րէնը իր կար­գին որե­ւէ փո­խառու­թիւն կա­տարա՞ծ է հա­յերէ­նէն: Վեր­ջին հա­շուով մենք բա­ւական պատ­կա­ռելի թիւ մը ու­նե­ցած ենք Թուրքիոյ մէջ՝ Արեւմտեան Հա­յաս­տա­նէն մին­չեւ Պո­լիս, ըսենք՝ ամ­բողջ բնակ­չութեան մօ­տաւո­րապէս մէկ հին­գե­րոր­դը, իսկ Պո­լիս մայ­րա­քաղա­քի բնակ­չութեան մէկ…

Ուսուցչաց Հիմնարկէն Ամանորեայ հրատարակութիւններ

Ուսուցչաց Հիմնարկէն Ամանորեայ հրատարակութիւններ Հոգ չէ թէ բա­­զում գի­­տելիք­­ներ ամ­­բա­­­րուած ըլ­­լան փոք­­րա­­­ծաւալ բջջա­­յին հե­­ռախօ­­սի մը կամ նոյ­­նիսկ ար­­դիաշունչ ժա­­մացոյ­­ցի մը մէջ՝ նոյնն է կարգ մը բա­­ներ միշտ կը պա­­հեն իրենց ան­­զուգա­­կանու­­թիւնը։ Այդ տե­­սակնե­­րէն է Թրքա­­հայ Ու­­սուցչաց Հիմ­­նարկի սե­­ղանի օրա­­ցոյ­­ցը, որ եր­­կար տա­­րինե­­րէ ի վեր իր յայտնու­­թիւնով ու­­րա­­­խու­­թիւն կը պատ­­ճա­­­ռէ։ Ահա այս տա­­րի ալ մեր ձեռ­­քին…

Մտորումներ՝ Գիրքի, Գրադարանի Եւ Լեզուի Փոշոտ Ուղիներու Վրայ

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ՝ ԳԻՐՔԻ, ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԵՒ  ԼԵԶՈՒԻ ՓՈՇՈՏ ՈՒՂԻՆԵՐՈՒ ՎՐԱՅ Բազմանուն մակդիրներով սոսկ ծագումով հայ ըլլալու տանող փապուղիի վրայ խուփ աչքերով կ’ընթանանք: Դէպի ո՞ւր եւ ի՞նչ ընելու: Վերջնական կայանները պիտի կրեն ծանօթ-անծանօթ երկիրներու եւ քաղաքներու անուններով «հայութիւններ». լեհահայ, թրքահայ իսպանահայ, լիբանահայ, ֆրանսահայ, ամերիկահայ, չինահայ, ապուխտի պէս շերտելով իւրաքանչիւր ՀԱՅՈՒԹԻՒՆը: Շերտելով նաեւ շերտերը, բազմապատիկ անուններով, ինչպէս հալէպահայ, պոլսահայ,…

Բնակարանաշինութիւն Վաքըֆգիւղի մէջ

Բնակարանաշինութիւն Վաքըֆ գիւղի մէջ Սոյն տա­րուայ Փետ­րո­ւար ամ­սի կոր­ծա­նիչ երկրա­շար­ժը 11 քա­ղաք­նե­րու մէջ մեծ աւէր գոր­ծած էր։ Անոնց կար­գին էր նաեւ Թուրքիոյ միակ հայ­կա­կան գիւ­ղը Վա­քըֆը։ Վա­քըֆի մէջ դար­ձեալ բազ­մա­թիւ տու­ներ փլան եւ ան­գործա­ծելի դար­ձան։ Յա­ջոր­դող ամիս­նե­րուն գիւ­ղա­ցինե­րուն առա­քուե­ցան քոն­թէյնըր­ներ, որոնք հա­մեմա­տաբար աւե­լի ապա­հով կե­ցու­թիւն մը կը խոս­տա­նային մինչ այդ վրան­նե­րու մէջ պատսպա­րուած ժո­ղովուրդին։ Այժմ…