Արեւմտեան Հայաստանի Կոմմագենէի Մէջ Փլուզուած է Հայ Թագաւորի Պատկերով 2000-ամեայ Սիւնը

Արեւմտեան Հայաստանի Կոմմագենէի Մէջ Փլուզուած է Հայ Թագաւորի Պատկերով 2000-ամեայ Սիւնը Այժմեան թրքական Ատիյեամանի մէջ (Արեւմտեան Հայաստանի Կոմմագենէի տարածք) գտնուող Կոմմագենի թագաւորութեան հայկական թագով պատկերուած Միհրդատ II-ի եւ քրոջ պատկերով 2000-ամեայ սիւնը փլուզուած է երկրաշարժին պատճառով: Այս մասին կը հաղորդէ 1in.am-ը։ Կը նշուի, որ UNESCO-ի ցանկին մէջ գտնուող Նեմրութ լերան արձանահամալիրը նկատելի վնաս չէ կրած։

Շիրիմի այցելութիւն լեզուներու գերեզմանատան մէջ

Շիրիմի այցելութիւն լեզուներու գերեզմանատան մէջ* Կարելի չէ գու­շա­կել թէ մարդկա­յին պատ­մութեան ո՞ր հանգրո­ւանին մարդ արա­րածը իր ար­ձա­կած ձայ­նե­րը կա­նոնի մը հա­մաձայն ձե­ւաւո­րեց եւ գո­յացուց իմաս­տա­լից բա­ռեր։ Առաս­պե­լական պատ­մութեան հա­մաձայն Բա­բելո­նի աշ­տա­րակը կա­ռու­ցողնե­րը Աս­տո­ւածա­յին պա­տիժով մը սկսան տար­բեր լե­զու­ներ խօ­սելով հա­մատեղ աշ­խա­տան­քի կա­րողու­թե­նէն զրկո­ւիլ։ Այսպէ­սով ալ անա­ւարտ մնաց իբ­րեւ թէ Աս­տուծոյ գա­հը նո­ւաճե­լու մի­տու­մով կա­ռու­ցած Բա­բելո­նեան…

Խաչիկ Տէտէեանի «Երազէն Անդին» Գ. Հատորի Շնորհահանդէս

Խաչիկ Տէտէեանի «Երազէն Անդին» Գ. Հատորի Շնորհահանդէս Հովանաւորութեամբ Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Շահէ արք. Փանոսեանի, կազմակերպութեամբ «Ազդակ» օրաթերթի խմբագրակազմին, չորեքշաբթի, 22 փետրուար 2023-ին երեկոյեան ժամը 7:30-ին «Ազդակ»-ի «Փիւնիկ» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Խաչիկ Տէտէեանի «Երազէն անդին» Գ. հատորին շնորհահանդէսը: Ձեռնարկին բացման խօսքը արտասանեց Քրիստ  Խրոյեան, որ անդրադարձաւ բանաստեղծութեան ժանրին, ուր տողերն ու նախադասութիւնները կրնան չկէտադրուիլ,…

Մայրենին հայրենիք է

Մայրենին հայրենիք է 21Փետ­րո­ւարը Մայ­րե­նիի հա­մաշ­խարհա­յին օրն է ու նաեւ պոլ­սա­հայ բա­նաս­տեղծ Զահ­րա­տի մա­հուան 16-ամեակը։ Երկրին երկրա­շար­ժով տա­ռապած օրե­րը կ՚ապ­րինք…։ Լե­զուն կրնա՞յ պատ­մել վիշ­տը։ Ան­շուշտ ոչ, բայց կսկի­ծը բա­ցատ­րելն իսկ բա­լասան է։ Մարդ երկրի մը քա­ղաքի՝ գիւ­ղի, տու­նի մը մէջ ծնե­լով կը սկսի աշ­խարհի վրայ իր ճամ­բորդու­թեան։ Ծնած հա­սակ առած տե­ղը իր հայ­րե­նիքը կը հա­մարէ։…

Կորքիի Եւ Այվազովսքիի Հայկական Արմատները Կը Ծածկուին Նիւ Եորքի Թանգարաններուն Կողմէ

Կորքիի Եւ Այվազովսքիի Հայկական Արմատները Կը Ծածկուին Նիւ Եորքի Թանգարաններուն Կողմէ Յատուկ «Ասպարէզ»ին գրուած յօդուածով մը Նիւ Եորքէն արուեստագէտ Թալին Սեդրակեան լուսարձակի տակ կ՛առնէ այն իրողութիւնը, որ աշխարհահռչակ հայ արուեստագէտներ Արշիլ Կորքիի (Ոստանիկ Ատոյեան) եւ Իվան (Յովհաննէս) Այվազովսքիի հայկական արմատներ ունենալը կը ծածկուի Նիւ Եորքի հեղինակաւոր թանգարաններէն  The Metropolitan-ի եւ MoMA-ի կողմէ։ Մինչ Կորքիի պարագային MoMA-ն կը…