Լեւոն Շառոյեանի նոր հատորը՝ «Հերկ Եւ Բերք» (Գրադատական Եւ Վերլուծական Էջեր)

ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆԷՆ ՆՈՐ ԳԻՐՔ ՄԸ ԵՒՍ՝ “ՀԵՐԿ ԵՒ ԲԵՐՔ” Հալէպի մեր ժրաջան ու բանիբուն աշխատակիցը՝ պր. Լեւոն Շառոյեան, որ երկրին դժուարին պայմաններուն մէջ թէ՛ անվհատ կը շարունակէ հայերէնաւանդ ուսուցիչի իր նուիրական պաշտօնը եւ թէ՛ ալ բացառիկ կարգապահութեամբ իր բաղձալի աշխատակցութիւնը կը բերէ սփիւռքահայ մամուլին, Կաղանդի անմիջական վաղորդայնին հաճելի անակնկալով մը հրճուեցուց…

Կո՛չ արեւմտահայերէնի պատասխանատու գործածութեան

Կո՛չ արեւմտահայերէնի պատասխանատու գործածութեան Հայ ժողովուրդի կարեւոր հատուածին պարտադրուած սփիւռքացումը մէկ կողմէ, իսկ համաշխարհայնացումը միւս կողմէ, ուր տեղեկութիւններու եւ գիտելիքներու ծովածաւալ յորձանուտին մէջ լեզուներ ու մշակութային ինքնութիւններ այլասերելու եւ նոյնիսկ լուծուելու վտանգին դէմ-յանդիման կը գտնուին, կարելի չէ թերագնահատել արեւմտահայերէնի պահպանման կարեւորութիւնը՝ իր լեզուամտածողական կանոններով ու քերականական օրէնքներով: Արեւմտահայերէնը՝ հայ ժողովուրդի լեզուական գոհարներէն մէկը, ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի իսկ…

Ճանչնանք մեր բառերը (9)- Ծա՞ծք, Թէ՞ Ծածկ

Ճանչնանք Մեր Բառերը (9) – Ծա՞ծք, Թէ՞  Ծածկ   Ծածք բառը արեւմտահայոց մէջ առաջինը գործածուած կը գտնեմ Մխիթար Սեբաստացիի «Հին հայկազեան բառարան»-ին մէջ (1749)՝ «անծածք տեղիս» բառակապակցութեան մէջ (էջ 146բ), բաց բառայօդուածի բացատրութեան մէջ: Յատկանշական է, սակայն, որ Սեբաստացի ծածք կամ անծածք բառայօդուած չէ մուծած իր բառարանին մէջ՝ այս մէկը հաւանաբար համարելով «ռամիկ» կամ «աշխարհաբարեան», որ գրաբարը չունէր,  կամ ալ ինծի բոլորովին անծանօթ՝ ուրիշ պատճառով…

Վրացահայ Արմէն Բայանդուրեանը Մրցանակի Արժանացած է

Վրացահայ Արմէն Բայանդուրեանը Մրցանակի Արժանացած է   Թբիլիսիի Պետրոս Ադամեանի անուան պետական հայկական դրամատիկական թատրոնի գեղարուեստական ղեկավար Արմէն Բայանդուրեանը վրաց թատրոնի օրուայ առիթով` վրաց գիր-գրականութեան զարգացման գործում ունեցած աւանդի համար արժանացել է Սանդրօ Ախմետելիի անուան մրցանակի: Յունուարի 14ը նշւում է վրացական թատրոնի օր, որը կազմակերպւում եւ իրականացւում է Վրաստանի թատերական միութեան գործիչների եւ մշակոյթի նախարարութեան…

Բարձրացուեցան Հայ-Ամերիկեան Թանգարանի Պողպատեայ Առաջին Գերանները

Բարձրացուեցան Հայ-Ամերիկեան Թանգարանի Պողպատեայ Առաջին Գերանները Կլենտէյլի մէջ շինարարութեան տարածքին վրայ բարձրացուեցան Հայ-ամերիկեան թանգարանի կառուցային առաջին գերանները: Յատուկ այս հիմնաքարը պաշտօնապէս սկիզբը կը դնէ մշակութային եւ կրթական կեդրոնի շինարարութեան երկրորդ հանգրուանին: Յաւելեալ հետաքրքրական նորութիւններ` շուտով:

«Փլող դպրոցներ». Յակոբ Չոլաքեանէն նոր հատոր՝ Երեւանի մէջ

Յակոբ Չոլաքեանէն նոր հատոր՝ Երեւանի մէջ Օրերս Երեւանի մէջ լոյս տեսած է բնիկ քեսապցի մտաւորական եւ բանասէր ՝ Դոկտ. Յակոբ Չոլաքեանի նոր հատորը՝ «Փլող դպրոցները» խորագրով։ Այս մասին Չոլաքեան գրառում կատարած է իր դիմատետրեան էջին։ Ստորեւ՝ գրառումը Լոյս տեսաւ պատմուածքներու եւ ակնարկներու շարքս «Փլող դպրոցներ» Երեւան 2024, 180 էջ Գիրքը կը պատմէ հնամենի հայ գիւղի…

«Պուրակ» արեւմտահայերէն հարթակի մեկնարկ

«Պուրակ» հարթակի մեկնարկ Հա­մազ­գա­յինի Մե­լանքթոն եւ Հայկ Արսլա­նեան Ճե­մարա­նի տնօ­րէնու­թիւնը ու­րա­խու­թեամբ կը յայ­տա­րարէ 7-10 տա­րեկան երե­խանե­րու հա­մար արեւմտա­հայե­րէնով պատ­րաստո­ւած գի­տելիք­նե­րու եւ նիւ­թե­րու շտե­մարան՝ «Պու­րակ» հար­թա­կի մէկ­նարկը։ «Պու­րակ»ը ծնունդ առաւ Գա­լուստ Կիւլպէն­կեան Հիմ­նարկու­թեան Հայ­կա­կան Հա­մայնքնե­րու Բա­ժան­մունքի հո­վանա­ւորու­թեամբ։ Ծրա­գիրին նպա­տակն է զարկ տալ արեւմտա­հայե­րէնի բա­ռամ­թերքի ու լե­զուամ­տա­ծողու­թեան զար­գացման եւ այ­լա­զանել արեւմտա­հայե­րէնով դա­սաւան­դո­ւող նիւ­թե­րու մա­տուցման եղա­նակ­նե­րը՝ առա­ւել եւս…

Աշխարհ մը նամակներու մէջ. Մարուշ Երամեան

Աշխարհ մը նամակներու մէջ Վերջին յօդուածիս՝ «Սիրոյ Պատմութիւն Մը» ստեղծած հետաքրքրութիւնը, մանաւանդ ընթերցողներէն մէկուն շեշտը «… պիտի դարձնէր զիրենք կարեւոր` Սփիւռքի նոր ժամանակներու պատմութեան համար»  մտածել տուաւ, որ թերեւս լաւ կ’ըլլայ մանրամասնել «կարեւոր՝ Սփիւռքի պատմութեան համար» բաժինը եւ ներկայացնել հատորին յառաջաբանը, յապաւումներով: Թէեւ ճիշդ 107 տարիներ անցած են այս հատորին առաջին նամակին գրութենէն, սակայն նամակներու…

Գալիֆորնիոյ աւանդական՝ Վարդերու շքերթին հայկական ծաղկասայլը արժանացած է յանձնախումբի յատուկ մրցանակին

Գալիֆորնիոյ աւանդական՝ Վարդերու շքերթին հայկական ծաղկասայլը արժանացած է յանձնախումբի յատուկ մրցանակին Արդէն 130 եւ աւելի տարիէ ի վեր ամերիկեան աւանդոյթ մը կայ. Գալիֆորնիոյ նահանգի Փասատինա քաղաքին մէջ Նոր տարին կը սկսի Վարդերու շքերթով: Շուրջ 135 տարի շարունակ «Փասատինայի վարդերու մրցաշարերու ընկերակցութիւն»ը Փասատինա քաղաքէն ներս կը կազմակերպէ նահանգի շքերթներուն մէջ ամենէն մեծը՝ Վարդերու շքերթը: Այս շքերթին,…

Ճանչնանք մեր բառերը (8) – Ծածուկ եւ ծածկ

Ճանչնանք մեր բառերը (8) 1.Ծածուկ եւ ծածկ Իր հան­րա­ծանօթ «Թիւրն ու թե­րին» աշ­խա­տու­թեան մէջ Բե­նիամին Թա­շեան կը մտա­ծէ, թէ սխալ է գրել հո­ղածածկ, ձիւ­նա­ծածկ, մոխ­րա­ծածկ, յար­դա­ծածկ, քո­ղածածկ, որոնց բո­լորն ալ աւե­լի կամ պա­կաս ըն­թա­ցիկ բա­ռեր են, այսպէս ալ կը կի­րար­կո­ւին եւ նոյնպէս ալ մտած են բա­ռարան­նե­րու մէջ: Թա­շեան կը տրա­մաբա­նէ, որ՝ «Ըստ կա­նոնի, երբ ծա­ծուկ-ը…